Обадете ни се0888 154 035

Личен състав и работни заплати

 - Изготвяне на документи във връзка с възникване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения;

 - Регистриране на трудови договори в НАП при сключване, промяна и прекратяване;

 - Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;

 - Изготвяне и поддържане на индивидуални досиета на персонала;

 - Изготвяне на разплащателни ведомости, фишове за заплати, рекапитулации, присъствена форма;

 - Изчисляване и определяне на данъци и осигурителни вноски;

 - Изготвяне на платежни документи във връзка с разплащането на работните заплати и осигурителните вноски, а по желание на клиента достъп до електронно банкиране;

 - Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и други;

 - Попълване на трудови и осигурителни книжки; изготвяне на документи Образец УП2 и УП3;

 - Подаване на месечна информация за осигурените лица в Национална агенция за приходите;

 - Отчитане на болнични и други видове отсъствия – майчинство, бащинство пред Националния осигурителен институт;

 - Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни статистически справки за персонала;

 - Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на дружеството във връзка с персонала;

 - Изготвянето на прогнозни разчети за необходимите средства за работни заплати при промяна на осигурителната тежест;

 - Представителство пред Националния осигурителен институт във връзка с провеждането на ревизии;

 - Подготовка на необходимата документация за Служба по трудова медицина, както и помощ при избор на такава;

 - Консултации относно промени в социалното, здравното, пенсионното и трудовото законодателство;

Предлагаме за своите клиенти консултации, процесуално представителство и защита в областта на данъчно, административно, търговско и корпоративно право.

 

ВИЖТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ


Затвори