Обадете ни се0888 154 035

Абонаментно счетоводно обслужване

ПЪЛЕН АБОНАМЕНТ

Включва:

 - Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на дружеството, съгласно спецификата на дейността му;

 - Следене на оборота, подготовка и регистрация (дерегистрация) по ЗДДС;

 - Приемане, проверка и класифициране на първичните счетоводни документи;

 - Ежемесечно водене на счетоводни регистри, отразяващи на стопанските операции съгласно разпоредбите на съответните счетоводни и вътрешно – фирмени стандарти;

 - Изготвяне на дневници за покупки и продажби, справка-декларация и VIES декларация по ЗДДС;

 - Аналитично отчитане на материалните запаси, обработка и следене на стоковите наличности, инвентаризационни описи;

 - Изготвяне на синтетични и аналитични справки

 - Отчитане на дълготрайни активи, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;

 - Електронно банкиране на ниво справки и/или изготвяне на платежни документи (по желание на клиента);

 - Услуги по управление на Работни заплати и водене на лично трудово досие на персонал до 10 лица.*

 - Изготвяне и подаване на статистически форми (месечни, тримесечни и годишни);

 - Изготвяне и подаване на отчети към БНБ;

 - Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на управлението;

 - Информиране на дружеството за изтичащи срокове;

- Годишно счетоводно приключване;

- Консултации във връзка със счетоводното, данъчното и осигурително законодателство;

 - Данъчно планиране: експертен анализ на рисковите моменти при преглед на търговската и счетоводна документация; анализ на данъчните аспекти по конкретни договори и сделки;

 - Данъчно представителство, справки изисквани от данъчни органи във връзка с проверки и ревизии;

 - При допълнително договаряне – носене и взимане на документи до/от обект на клиента;

 - Изготвяне на справки в Excel и PDF с възможност за обмен на данни по ел.път.

 

ВИЖТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ


 

ОГРАНИЧЕН АБОНАМЕНТ

Включва:

 - Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на дружеството, съгласно спецификата на дейността му;

 - Приемане, проверка и класифициране на първичните счетоводни документи;

 - Ежемесечно водене на счетоводни регистри, отразяващи на стопанските операции съгласно разпоредбите на съответните счетоводни и вътрешно – фирмени стандарти;

 - Изготвяне на дневници за покупки и продажби, справка-декларация и VIES декларация по ЗДДС;

 - Отчитане на материалните запаси (складовата наличност, движенито на стоките и материалите се следи и извършва при клиента);

- Изготвяне на синтетични и аналитични справки;

 - Отчитане на дълготрайни активи, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;

 - Услуги по управление на Работни заплати и водене на лично трудово досие на персонал до 3 лица.*;

 - Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на управлението – ограничен брой;

 - Информиране на дружеството за изтичащи срокове;

 - Годишно счетоводно приключване – договаря се еднократна допълнителна такса.

 

ВИЖТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ 


Затвори